Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: July 28, 2017

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden") beheersen uw relatie met de https://www.conscious.be website (de "Service"), die wordt uitgebaat door Conscious bvba ("ons", "we", of "onze").

Gelieve deze "Algemene Voorwaarden" zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service gebeurt onder de voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord dat u door deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang hebben tot de Service.

Aankopen

Indien u een product of een dienst wilt aankopen, die beschikbaar wordt gemaakt door de Service ("Aankoop"), kunt u mogelijk worden gevraagd om bepaalde informatie te verschaffen met betrekking tot uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, uw facturatieadres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijk recht heeft om (een) creditcard(s) of (een) andere betalingsmethode(s) te gebruiken met betrekking tot de Aankoop en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent u ons het recht om de informatie aan derden door te geven om de uitvoering van uw Aankopen mogelijk te maken.

We behouden het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren voor bepaalde redenen inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de omschrijving of de prijs van het product of dienst, een fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien er fraude of een ongeoorloofde transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken constant ons aanbod van producten en diensten bij op de Service. De producten of de diensten op de Service. De producten of diensten die op onze Service beschikbaar zijn kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn en we kunnen vertraging hebben in het bijwerken van de informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en willen de nauwkeurigheid of de volledigheid niet garanderen van enige informatie, inclusief prijzen, afbeeldingen van de producten, specificaties, beschikbaarheid en diensten We behouden het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om vergissingen, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Beschadigde producten

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het ogenblik dat u de goederen in bezit hebt gekregen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u ons onmiddellijk en alleszins binnen de 2 dagen na ontvangst in kennis stellen, bij gebreke waaraan de goederen geacht worden aanvaard te zijn.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk, "Promoties"), die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die verschillen van deze Voorwaarden. Indien u deelneemt aan enige Promotie, gelieve de toepasselijke regels en ons Privacybeleid te raadplegen. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zullen de regels van de Promotie van toepassing zijn.

Accounts

Wanneer u bij ons een account creëert, moet u onze informatie verschaffen die op elk moment nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is. Een gebrek daaraan, vormt een schending van de Voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het paswoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw paswoord, onafhankelijk van het feit dat uw paswoord op onze Service wordt gebruikt of op een service van derden.

U gaat ermee akkoord om uw paswoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of bij onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam geen gebruik van de naam van een andere persoon of entiteit of van een naam die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, of zonder de juiste autorisatie, van een naam of een handelsmerk dat onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of entiteit of van een naam die op een andere wijze beledigend, vulgair of obsceen is.

Auteursrechtbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim die beweert dat Inhoud die op onze Service is geplaatst, inbreuk pleegt op het auteursrecht of andere intellectuele rechten ("Inbreuk") van een andere persoon.

Indien u de houder van een auteursrecht bent of indien u hiervoor door een dergelijke houder bevoegd werd verklaard, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een manier die inbreuk vormt op het auteursrecht en die plaatsvindt via de Service, moet u dit schriftelijk melden ter attentie van aan de aandacht van de "Inbreuk op het auteursrecht" van info@conscious.be en moet u bericht een gedetailleerde beschrijving bevatten van de vermeende ınbreuk.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief gemaakte kosten en advocaatkosten) van een verkeerde voorstelling dat enige Inhoud uw auteursrecht schendt.

Intellectuele eigendom

De Service en zijn originele inhoud, functies en functionaliteiten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Conscious bvba en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel Belgium als andere landen. Onze handelsmerken en -kleding mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Conscious bvba.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Conscious bvba.

Conscious bvba heeft geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Conscious bvba niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten stelligste aan om de algemene voorwaarden en het privacy-beleid te lezen van alle websites van derden, die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking van een inbreuk door u op de Voorwaarden.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Conscious bvba, noch haar directie, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (ii) elke gedraging of inhoud van derden op de Service; (iii) eender welke inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdracht of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig andere wettelijke theorie, onafhankelijk van het feit of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een oplossing die hierin uiteengezet, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentieel doel.

Disclaimer

Het gebruik van de Service gebeurt op uw eigen risico. De Service wordt "IN BESTAANDE TOESTAND" en "ALS BESCHIKBAAR" geleverd. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.

Conscious bvba haar dochterondernemingen, filialen, en zijn licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken veilig zal functioneren of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

Toepasselijke wetgeving

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.
In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een rechtbank blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere afspraken die tussen ons zouden kunnen bestaan met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen een redelijke inspanning leveren om u tenminste 30 dagen op voorhand kennis geven, voor de nieuwe voorwaarden van toepassing worden. Wat een wezenlijke verandering is, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Door onze Service te blijven bezoeken of er gebruik van te maken nadat eventuele herzieningen van toepassing werden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Service.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve ons te contacteren.